Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Navis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De handelswijze van Navis is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Algemene uitgangspunten

Wij doen er alles om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor u uw persoonsgegevens verstrekt.

Navis treft alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om verlies, diefstal of niet rechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken met beveiligde dossiers en nemen maatregelen tot fysieke toegangsbeveiliging.

Wij geven geen gegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doelen waarvoor u deze aan onze organisatie heeft verstrekt.

U bent op de hoogte van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Navis verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoeren van dienstverlening op het gebied van ervaringsdeskundige begeleidingstrajecten, coaching bij gezondheidsklachten, loopbaanadvies;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering/ marketing/ nakoming van wettelijke verplichtingen.

Navis verkrijgt persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor administratieve werkzaamheden, communicatie over de opdracht, uitvoeren of uitgeven van een opdracht en het beantwoorden van berichten die via mogelijk via een contactformulier op onze website zijn verzonden.

Navis verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen Navis  en u of met onze opdrachtgevers. Navis verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het aanleggen van een dossier.

Navis krijgt pas de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens op het moment dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Welke gegevens verwerkt Navis?

Voor de uitvoering van de dienstverlening van Navis worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Inhoud van communicatie;
 • Naam opdrachtgever;
 • Informatie over uw dienstverband, arbeidsverleden en/of opleidingen (CV);
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
 • Ziekmeldingen;
 • Gegevens in een plan van aanpak i.v.m. de Wet verbetering Poortwachter;
 • Resultaten uit psychologisch onderzoek in kader van loopbaanbegeleiding;
 • Een portfolio door u opgesteld bij het volgen van een ervaringsdeskundige training;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens?

In eerste instantie zijn de verstrekte persoonsgegevens alleen toegankelijk voor Navis.

Navis rapporteert schriftelijk per e-mail naar opdrachtgevers. Alle rapportages worden verstuurd in PDF-format. Bij mondelinge rapportage wordt hierover in het dossier een notitie gemaakt.

Bij aanvang van een begeleidingstraject wordt u door Navis geïnformeerd welke afspraken zijn gemaakt over rapportages. Navis rapporteert niet over de inhoud van gesprekken en niet over de als vertrouwelijk aan te merken informatie.

Elke uitgebreide schriftelijke rapportage naar een opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever u voorgelegd. Nadat u een akkoord geeft, wordt de informatie verstuurd.

Navis kan gebruik maken van diensten van derden, zoals leveranciers van onze website/systemen /psychologische testbureaus en een verwerker van de financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor beschreven doeleinden.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven voor commerciële of goede doelen.

Geheimhoudingsverplichting

Voor Navis geldt een geheimhoudings- verplichting. Uw gegevens worden niet verspreid aan anderen. Tenzij dit is aangegeven in deze verklaring, u vooraf toestemming hebt verleend of indien een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Dit is ook van toepassing voor personen, ongeacht de soort overeenkomst, die werkzaam zijn voor Navis.

Hoe lang bewaart Navis uw gegevens?

Navis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.

Wat zijn de rechten van u als het gaat om uw gegevens?

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Navis verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft tevens het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, verzoeken wij u om aan ons toe lichten waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Navis en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Hiermee kunnen we de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren, registreren welke internetsites/ internetpagina’s u bezoekt, krijgen we overzicht voor welke onderwerpen of toepassingen bezoekers zich interesseren. U bepaalt op welke wijze u met cookies wilt omgaan. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Zakelijke communicatie

Wij kunnen zakelijke contactgegevens gebruiken voor het toesturen van informatie over onze dienstverlening. Navis verwerkt uw naam en e mailadres. U kunt altijd aangeven dat u geen informatie wenst te ontvangen.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben, bezwaar willen maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of een klacht over de dienstverlening willen indienen dan kunt u contact opnemen met Navis:

Oranjestraat 2
5611 JH Eindhoven
E-mail:
Tel: +31 6 13264306